Algemene voorwaarden draadloos-internet van BB4YOU

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van de dienst draadloos internet van BB4YOU.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst, herroepingsrecht

Artikel 4: Het in dienst stellen van draadloos-internet van BB4YOU

Artikel 5: Eigendom en bescherming van de voorzieningen van BB4YOU

Artikel 6: Wijziging in de eigenschappen van draadloos-internet van BB4YOU of een telecommunicatie-netwerk, beeÔndiging van de dienstverlening

Artikel 7: Gebruik

Artikel 8: Onderhoud en storingen

Artikel 9: Aansprakelijkheid BB4YOU

Artikel 10: Aansprakelijkheid contractant

Artikel 11: Vergoedingen

Artikel 12: Betaling

Artikel 13: Niet tijdige betaling

Artikel 14: Zekerheidstelling

Artikel 15: Buiten gebruik stellen van draadloos-internet

Artikel 16: Informatieverstrekking

Artikel 17: Gebruik en verstrekking aan derden van persoonsgegevens

Artikel 18: Duur van de overeenkomst

Artikel 19: Contractsoverneming

Artikel 20: Klachten en geschillen

Artikel 21: Toepasselijk recht

Artikel 22: Verjaringstermijn

Artikel 23: Wijzigingen van voorwaarden en tarieven

Artikel 24: Privacy

Artikel 25: Uw activiteit op het internet

Artikel 26: Wat BB4YOU wel bijhoudt

 

 

Artikel 1: BegripsomschrijvingenIn deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.*Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden voor draadloos-internet van BB4YOU;De aansluiting die het mogelijk maakt om gebruik te maken van breedband-internet;

Consument: de Contractant die draadloos-internet van BB4YOU gebruikt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

*Contractant: degene die met BB4YOU de Overeenkomst heeft gesloten;

BB4YOU;

*Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het modem dat dient voor het aansluiten van U computer, met de Voorzieningen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van breedbanddienstverlening;

Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan BB4YOU breedband levert;

*Randapparaten: apparaten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie;

*Telecommunicatienetwerk: de apparatuur en andere technische middelen die overdracht en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Netwerkaansluitpunten, via kabels, radiogolven optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

Verkeersgegevens: gegevens omtrent verkeer, zoals beginstijdstip, duur en eindtijdstip van een oproep;

*Voorzieningen: onderdelen van het Telecommunicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur en Netwerkaansluitpunten, die door BB4YOU ten behoeve van de dienst breedband worden gebruikt;

*Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.Artikel 2: Algemene bepalingenDe dienst draadloos-internet van BB4YOU kan om technische redenen slechts geleverd worden aan Contractanten die beschikken over een goed radio-bereik in een desbetreffende locatie.BB4YOU spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Storingen of beperkingen van de dienstverlening worden door BB4YOU wel zo spoedig mogelijk verholpen.

Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van het in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.Draadloos-internet wordt door BB4YOU aangeboden op een Netwerk op de locatie die met de Contractant wordt overeengekomen. Alle apparatuur (waaronder de modem en eventueel antenne die nodig is om van draadloos-internet van BB4YOU gebruik te maken) en bekabeling die ten behoeve van het gebruik van draadloos-internet van BB4YOU op die locatie nodig is, alsmede diensten die met gebruikmaking van draadloos-internet van BB4YOU worden aangeboden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van BB4YOU op grond van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn daarop niet van toepassing.Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomstNa de totstandkoming van de Overeenkomst stuurt BB4YOU aan Contracttant een bevestiging daarvan.Naast het in vorige lid bepaalde geldt dat Contractant, zolang draadloos-internet nog niet ter uitvoering van de Overeenkomst tot stand is gebracht, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk kan annuleren. In dat geval is de Contractant aan BB4YOU een bedrag gelijk aan de eenmalig verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 11, lid 1, verschuldigd of een ander bedrag dat door BB4YOU voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst is meegedeeld.Artikel 4: Het in dienst stellen van draadloos-internet van BB4YOUOm te kunnen beoordelen of de Contractant beschikt over een goed signaal voor draadloos-internet op ons netwerk zal voorafgaand aan de indienststelling een aantal tests moeten worden uitgevoerd.

De Contractant dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld.Artikel 5: Eigendom en bescherming van de voorzieningen van BB4YouIndien derden met betrekking tot de Voorzieningen op een overeengekomen locatie rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de Contractant hen terstond van de rechten van BB4YOU op de hoogte te stellen. De Contractant dient BB4YOU direct daarover in te lichten.De Contractant dient zorg te dragen dat voor de Voorzieningen op een overeengekomen locatie een plaats beschikbaar is die droog en trillingsvrij is en bescherming biedt tegen schadelijke invloeden.De Contractant is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de Voorzieningen aan te brengen of deze te verplaatsen dan wel deze door anderen dan BB4YOU te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van BB4YOU.De Contractant zal op de Voorzieningen aangebrachte typenummers, serienummers, logo's en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.Artikel 6: Wijziging in de eigenschappen van draadloos-internet van BB4YOU of een telecommunicatienetwerk, beeÔndiging van de dienstverlening.De technische eigenschappen van draadloos-internet kunnen door BB4YOU worden gewijzigd.Waar dat mogelijk is zal BB4YOU trachten de in het eerste lid bedoelde wijzigingen uit te voeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Contractanten en de door hen gebruikte Randapparaten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiŽle consequenties heeft voor Contractanten, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan 1 maand - of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is - nadat deze is bekend gemaakt.Draadloos-internet is een toepassing van een nieuwe technologie. Indien BB4YOU genoodzaakt wordt om technische of andere redenen de dienst draadloos-internet van BB4YOU te beŽindigen of te wijzigen zal zij daartoe gerechtigd zijn, zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn.Naast het bepaalde in het derde lid is BB4YOU gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) draadloos-internet te beŽindigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste drie maanden, indien bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande Overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beeindigd. BB4YOU zal in dat geval aan de Contractant waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.Artikel 7: GebruikDe Contractant staat in voor al het gebruik dat van draadloos-internet van BB4YOU wordt gemaakt vanaf de locatie van de Contractant, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. De Contractant staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met Voorzieningen op een overeengekomen locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is.BB4YOU te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiŽle gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van BB4YOU noodzakelijk is kan BB4YOU het draadloos-internet zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.Tenzij BB4YOU anders heeft aangegeven, dient de Contractant zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de elektrische energie die nodig is voor het gebruik van draadloos-internet van BB4YOU.Artikel 8: Onderhoud en storingenDraadloos-internet

wordt onderhouden door of vanwege BB4YOU. Ten behoeve van onderhoud kan BB4YOU tijdelijk (een deel van) draadloos-internet buiten gebruik stellen. BB4YOU zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.Indien er een storing optreedt in het functioneren van draadloos-internet dient de storing door of namens de Contractant zo spoedig mogelijk aan BB4YOU worden gemeld.Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee Werkdagen, nadat zij aan BB4YOU bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit voor BB4YOU binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.De Contractant dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek.Een storing zal door BB4YOU naar beste kunnen en zo snel mogelijk worden opgeheven.De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van BB4YOU.De kosten voor het storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan de Contractant in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door niet goed functionerende Randapparaten of de aanwezigheid van andere apparatuur die van invloed is op het draadloos-internet van BB4YOU. Met de Contractant kan een andere regeling terzake van de kostenverdeling worden overeengekomen.Indien een storing als bedoeld in het vorige lid zich (mede) uitstrekt tot (draadloos-internet)aansluitingen van andere contractanten van BB4YOU, is BB4YOU gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij de Contractant vanaf wiens draadloos-internet de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan de Contractant kan worden toegerekend.Artikel 9: Aansprakelijkheid BB4YOUBB4YOU is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst niet verder aansprakelijk dan met inachtneming van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.Behoudens opzet en grove schuld is BB4YOU uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan.Artikel 10: Aansprakelijkheid contractantDe Contractant is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.Contractant is aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan. Onder deze schade valt mede schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van Voorzieningen op de overeengekomen locatie, indien het ontstaan van deze schade aan de Contractant kan worden toegerekend.Een Consument is uitsluitend aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van BB4YOU en die schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door de Consument is veroorzaakt.De Contractant vrijwaart BB4YOU tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op BB4YOU zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Contractant van zijn draadloos-internet van BB4YOU is gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft de inhoud van door hem over draadloos-internet van BB4YOU verzonden informatie.Artikel 11: VergoedingenDe Contractant is aan BB4YOU vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen draadloos-internet volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen. De bedragen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.Voor zover maandelijks verschuldigde bedragen niet over een volle kalendermaand verschuldigd zijn, wordt voor elke dag 1/30 deel van het maandbedrag in rekening gebracht.Maandelijks verschuldigde vergoedingen voor Aansluitingen zullen voor een evenredig deel niet in rekening worden gebracht voor periodes waarin draadloos-internet van BB4YOU drie aaneengesloten etmalen niet heeft gefunctioneerd, als gevolg van andere oorzaken dan bedoeld in de artikelen 7 tweede lid en 8, zevende lid.Artikel 12: BetalingDe in artikel 11, eerste lid, bedoelde eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de door BB4YOU aan de Contractant meegedeelde datum dat draadloos-internet bedrijfsklaar aan de Contractant beschikbaar is gesteld. Draadloos-internet is bedrijfsklaar als de feitelijke specificaties van draadloos-internet overeenkomen met de op de internetsite van BB4YOU vastgelegde specificaties. Indien bedrijfsklare beschikbaarstelling wordt verhinderd doordat BB4YOU ten gevolge van aan de Contractant toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot een locatie waar een Netwerkaansluitpunt moet worden geÔnstalleerd, zijn de bedragen verschuldigd vanaf de datum waarop beschikbaarstelling zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend.BB4YOU is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen. Afwijkende betalingsvoorwaarden kunnen voor bepaalde aanbiedingsvormen worden vastgesteld.Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt BB4YOU de verschuldigde bedragen door middel van een schriftelijke nota of Email-nota aan de Contractant in rekening.Tenzij de Contractant aan BB4YOU een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan BB4YOU betaling verkrijgt, dient betaling plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn als op de nota is vermeld. De termijn omvat ten minste 14 dagen te rekenen vanaf de dag dat de nota door de Contractant is ontvangen. Voor bedragen die bij vooruitbetaling verschuldigd zijn kan een andere wijze van betaling worden overeengekomen.Artikel 13: Niet tijdige betalingIndien de Contractant niet binnen de in artikel 12, vierde lid bedoelde termijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.Vanaf de datum waarop de Contractant in verzuim verkeert is BB4YOU gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Voor vergoeding komen in aanmerking die buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering.BB4YOU is pas gerechtigd tot buitengebruikstelling of tot ontbinding van de overeenkomst wegens niet tijdige betaling over te gaan nadat de Contractant ook binnen een, in een door BB4YOU te zenden herinnering gestelde, nadere termijn niet heeft betaald. Deze nadere termijn omvat ten minste 10 dagen te rekenen vanaf de dag dat de herinnering door de Contractant is ontvangen.Artikel 14: ZekerheidstellingIndien er op grond van algemene of bijzondere feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, of hij geen vaste woonplaats, verblijfplaats of vestigingsplaats in Nederland heeft, is BB4YOU gerechtigd van de Contractant (of aanvrager) hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen hetzij een waarborgsom te vorderen.Het bedrag van het in het eerste lid bepaalde zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Contractant over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn. Voor Overeenkomsten met een minimumduur van meer dan een jaar kan een langere periode als maatstaf worden genomen.Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal BB4YOU meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom terugbetaald vermeerderd met de eventuele rente.Over de waarborgsom wordt over het eerste jaar na storting geen rente vergoed. Indien de waarborgsom langer dan een jaar bij BB4YOU berust, zal over de gehele periode op jaarbasis een rente worden vergoed waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente.Artikel 15: Buiten gebruik stellen van draadloos-internet.Met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande artikelen behoudt BB4YOU zich het recht voor draadloos-internet, alsmede haar overige dienstverlening (tijdelijk) buiten gebruik te stellen indien de Contractant ter zake van draadloos-internet van BB4YOU jegens BB4YOU niet nakomt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, en van de overige verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan.BB4YOU is bevoegd tot buitengebruikstelling over te gaan zonder ingebrekestelling of mededeling indien de Contractant in strijd handelt met artikel 7, tweede lid, of de Contractant anderszins dusdanig de belangen van BB4YOU schaadt dat van BB4YOU niet verlangd kan worden dat draadloos-internet in dienst wordt gehouden.Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de Contractant binnen een door BB4YOU gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de indienststelling kan BB4YOU een bedrag aan heraansluitkosten in rekening brengen.Artikel 16: InformatieverstrekkingDe Contractant zal aan BB4YOU desverlangd de gegevens verschaffen die BB4YOU nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van draadloos-internet van BB4YOU, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparaten.BB4YOU zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van de Contractant verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.Artikel 17: Gebruik en verstrekking aan derden van persoonsgegevensBB4YOU verwerkt de (persoons-)gegevens (waaronder verkeersgegevens) van de Contractant die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Verwerkingen van persoonsgegevens zullen door BB4YOU overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels worden aangemeld.BB4YOU draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is.Artikel 18: Duur van de overeenkomstDe Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft een minimumduur van een jaar te rekenen vanaf de datum dat draadloos-internet van BB4YOU bedrijfsklaar aan de Contractant ter beschikking is gesteld. Na de periode van een jaar zal het abonnement automatisch verlengt worden indien dit niet binnen drie maanden voor afloop schriftelijk wordt opgezegd.Na de minimumduur zal het abonnement wederom verlengd worden voor minimaal 12 maanden, met een opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van de dan geldende

datum.Opzegging tijdens de contractsduur is alleen mogelijk indien de Contractant tijdens de contractsduur is overleden, alsmede zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 23, vierde lid.De Overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, derde lid, en 6, vierde lid, indien (de aanbiedingsvorm van) draadloos-internet waarvoor een Overeenkomst was gesloten met inachtneming van het in dat lid bepaalde wordt beŽindigd.Zowel de Contractant als BB4YOU kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van ťťn of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is zal eerst een schriftelijke aanmaning moeten worden gezonden, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 15, tweede lid, of er reeds een herinnering als bedoeld in artikel 13, derde lid is gezonden. Ontbinding is tevens mogelijk in geval van faillissement of sursťance van betaling van de Contractant, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de Overeenkomst en daarbij voldoende zekerheid stelt overeenkomstig artikel 14.De Overeenkomst wordt automatisch beeindigd op het moment dat Contractant niet langer beschikt over voldoende radio-signaal wat de verbinding niet ten goede komt.Na beŽindiging van de Overeenkomst dient de Contractant op eerste verzoek van BB4YOU de gelegenheid tot verwijdering van de Voorzieningen te bieden. Indien de Contractant ťťn maand na beŽindiging van de Overeenkomst BB4YOU nog niet in de gelegenheid heeft gesteld de werkzaamheden te verrichten, blijven de in artikel 11, eerste lid, bedoelde periodieke vergoedingen door hem verschuldigd tot het moment dat BB4YOU de hier bedoelde werkzaamheden heeft kunnen verrichten.Artikel 19: ContractsovernemingDe Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van BB4YOU. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.Artikel 20: Klachten en geschillenDe Contractant dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot een Overeenkomst in eerste instantie te wenden tot BB4YOU, op het op de factuur aangegeven adres. BB4YOU zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij een onderzoek nodig is dat niet binnen deze termijn kan worden afgerond of dit anderszins redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt BB4YOU met vermelding van de redenen binnen die termijn aan de Contractant kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld.Beide partijen kunnen geschillen ter zake van draadloos-internet van BB4YOU aan de volgens de wet bevoegde rechter voorleggen.Artikel 21: Toepasselijk rechtOp de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Artikel 22: VerjaringstermijnAlle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst verjaren door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.Artikel 23: Wijzigingen van voorwaarden en tarievenDeze algemene voorwaarden en de tarieven kunnen door BB4YOU worden gewijzigd.Behoudens het gestelde in het vierde lid gelden wijzigingen van de algemene voorwaarden en de tarieven ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld.Indien een Contractant een wijziging van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient tijdig te geschieden. De opzegging wordt door BB4YOU uitsluitend als tijdig geaccepteerd indien de mededeling voor de laatstgenoemde datum bij BB4YOU is ontvangen. Ten aanzien van wijziging van tarieven geldt het in dit lid bepaalde uitsluitend voor zover de tariefwijzigingen per saldo een hoger tarief voor de Contractant meebrengen.
Artikel 24: PrivacyIn de contacten met onze klanten valt regelmatig het woord privacy. Logisch, omdat internet en privacy veel met elkaar te maken hebben. Als een klant een website bezoekt of een e-mail verstuurt, 'vervoeren' wij informatie die zeer vertrouwelijk kan zijn.
Privacybescherming staat voor kwaliteit. BB4YOU vindt dat persoonlijke gegevens ook persoonlijk moeten blijven en garandeert u dat via de Algemene Voorwaarden. BB4YOU

stelt de gegevens van de klanten niet ter beschikking van derden, niet in geÔndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.
Artikel 25: Uw activiteit op het internetBB4YOU houdt het surfgedrag van klanten niet bij. BB4YOU bewaart en analyseert niet welke websites klanten bekijken, hoe lang ze dat doen of hoe vaak ze er terugkeren.


Voor e-mail geldt dat deze op onze server blijft staan zolang een klant dit niet ophaalt en verwijdert, maar BB4YOU neemt op geen enkele wijze kennis van de inhoud van de mails op de server, zoals ook gegarandeerd in de Algemene Voorwaarden. Wel maakt BB4YOU een dagelijkse back-up van alle bestanden, om in geval van een dramatische storing bestanden toch nog deels terug te kunnen zetten. Deze procedure is vastgelegd in het kwaliteitskeurmerk van de NLIP, de branche-organisatie van internetproviders in Nederland.


Alles wat u doet op internet kan worden vastgelegd door derden. Hierop heeft BB4YOU in het geheel geen invloed. In een chat kan elke deelnemer zelf een logfile maken van alles wat er wordt gezegd. Een posting in een nieuwsgroep kan gearchiveerd worden in een openbaar archief als bijvoorbeeld dejanews, een e-mail die u verstuurt kan door de ontvanger worden bewaard, uw surfgedrag kan door eigenaren van websites worden bewaard en geanalyseerd.Artikel 26: Wat BB4YOU wel bijhoudtBB4YOU bewaart technische logfiles. Deze gegevens heeft BB4YOU nodig voor de interne bedrijfsvoering. BB4YOU heeft geen enkele wijze de intentie om te bekijken of analyseren wat individuele klanten op internet verrichten.
Gedetailleerde uitleg:

De inloggegevens worden bewaard voor een in de Telecomwet vastgestelde periode van minimaal 3 maanden. Dit wil zeggen, de correlatie tussen de (dynamische) IP-nummers, telefoonnummers en loginnamen.

BB4YOU houdt bij hoeveel nationaal en hoeveel internationaal verkeer er wordt gegenereerd per klant. In sommige gevallen zijn deze gegevens per klant opvraagbaar; bijvoorbeeld bij datafacturering aan kabel- en ADSL-abonnees.

BB4YOU maakt gebruik van een caching webproxy. Dat wil zeggen dat veelbezochte websites lokaal worden opgeslagen.

Daarnaast houdt BB4YOU statistieken bij van het gebruik van de verbinding: Dit wordt intern gebruikt voor technische, beheersmatige doeleinden, om bijvoorbeeld voldoende data te kunnen inkopen.

Verder houdt BB4YOU bij hoeveel dataverkeer er per homepage wordt gegenereerd, omdat er een limiet aan het toegestane dataverkeer zit. Voor overschrijding van die limiet wordt er automatisch per e-mail gewaarschuwd. Na overschrijding wordt de homepage automatisch afgesloten.

 
Server: BB4YOU
all rights reserved 2003-2021 // Forwart Design | voorwaarden | © copyright: BB4YOU - http://www.BB4YOU.nl